Dziś: 20°C 13°C

Jutro: 19°C 11°C

Top7

Regulamin przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl w ramach akcji Duma i Wstyd

I. Postanowienia wstępne

1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki przekazywania Treści przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl, w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki GWP.

2. Serwis wawalove.pl jest udostępniany przez Grupa Wirtualna Polska S.A siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych., zwaną dalej GWP. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://onas.o2.pl/.

3. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu wawalove.pl oraz jego bazy danych i treści pochodzące od GWP stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.

4. Poprzez przesłanie do GWP wypełnionego Formularza przeznaczonego do przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:

i. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;

ii. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

iii. wyraża zgodę na niezwłoczne umożliwienie mu przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie

5. zaznaczenie przez Użytkownika przeznaczonego do akceptacji niniejszego Regulaminu okienka zgody, oznacza zawarcie przez Użytkownika z GWP umowy w zakresie przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl oraz publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w innych serwisach internetowych GWP) na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Formularz - oznacza stronę internetową Serwisu wawalove.pl, która umożliwia Użytkownikowi przekazanie w postaci zgłoszenia Treści dotyczącej kategorii obiektów, wydarzeń znajdujących się lub i mających miejsce w poszczególnych dzielnicach Warszawy wraz z oceną tego zgłoszenia poprzez przyznanie opinii Duma i/lub Wstyd, w celu publikacji i rozpowszechniania tych Treści oraz oceny (w tym w serwisach internetowych GWP), a także udostępnienie GWP danych osobowych Użytkownika w celu związanym z korzystaniem z możliwości przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

2. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl. w zakresie Akcji Duma i Wstyd. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczą działań podejmowanych tak przez Użytkowników jak i przez GWP w ramach Serwisu wyłącznie w zakresie Akcji Duma i Wstyd.

3. Serwis lub Serwis wawalove.pl - oznacza serwis internetowy udostępniany przez GWP w domenie internetowej wawalove.pl.

4. Akcja Duma i Wstyd- oznacza akcję skierowaną do Użytkowników Serwisu wawalove.pl, której celem jest stworzenie mapy „Duma i Wstyd Warszawy” powiązanej z artykułami dotyczącymi punktów oznaczonych przez Użytkowników na mapie poszczególnych dzielnic Warszawy, jako Duma i/lub Wstyd.

5. Treści oznaczają wszelkie treści przekazywane GWP przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl, w szczególności teksty wyrażone literami, cyframi lub innymi symbolami, grafiki, fotografie, materiały dźwiękowe, materiały wizualne i audiowizualne, bazy danych lub inne zestawienia oraz pliki elektroniczne je zawierające.

6. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu wawalove.pl oraz z możliwości przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl w celu publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych GWP), z tym zastrzeżeniem, że osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7. GWP - oznacza Grupa Wirtualna Polska S.A siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych

III. Zasady przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl

1. Serwis wawalove.pl umożliwia Użytkownikom przekazywanie Treści oraz dokonywania ocen do kategorii w Treści opisanej w celu publikacji i rozpowszechniania tych Treści i ocen (w tym w serwisach internetowych GWP).

2. Użytkownik przekazuje Treści za pośrednictwem Formularza udostępnionego w Serwisie wawalove.pl dedykowanego akcji Duma i wstyd. Użytkownik zobowiązany jest do wypełniania wszystkich pól Formularza, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).

3. Typ i rozmiar plików elektronicznych, jakie Użytkownik może przekazać za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl są wskazane Użytkownikowi w Formularzu. Treści Użytkownika mogą zawierać taką liczbę znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi łącznie), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl.

4. Korzystanie z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez GWP i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl.

5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl ani z tytułu wykorzystania, publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w całości lub we fragmentach) przez GWP lub inne osoby na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Treści przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl mogą ale nie muszą być czytane, odtwarzane, oglądane, komentowanie i ocenianie przez inne osoby, w tym nieodpłatnie, co dotyczy w szczególności innych osób korzystających z Serwisu wawalove.pl.

7. Treści przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl powinny spełniać następujące warunki:

a. powinny być zgodne z tematyką Serwisu wawalove.pl i dotyczyć oceny zaznaczonej kategorii i opisywanego w Treści zgłoszenia obiektu, zdarzenia, wydarzenia etc.

b. nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;

c. nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub mogących powodować naruszenie praw GWP i praw osób trzecich, w szczególności dób osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, prawa do wizerunku, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;

d. powinny być zgodne ze stanem faktycznym;

e. nie mogą zawierać treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym;

f. nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;

g. powinny zawierać taką liczbę znaków oraz posiadać taki format i rozmiar, jaki jest możliwy do zamieszczenia w Formularzu.

8. Pliki elektroniczne przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl nie mogą zawierać wirusów komputerowych ani w żaden inny sposób zagrażać oprogramowaniu lub infrastrukturze GWP lub osób trzecich.

9. Użytkownik zobowiązany jest przekazywać za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl wyłącznie Treści spełniające warunki określone w Regulaminie.

10. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do Treści przekazywanych przez niego za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl, w szczególności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub/i odpowiednie licencje do tych Treści, w zakresie umożliwiających udzielenie GWP upoważnień określonych w Regulaminie oraz czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatnie) przez inne osoby. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do udzielenia GWP upoważnień określonych w Regulaminie oraz zezwalania innym osobom na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatne), na warunkach określonych w Regulaminie, jest niczym nieograniczone.

11. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do przekazania przez niego Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl, udzielenia GWP upoważnień określonych w Regulaminie oraz zezwolenia innym osobom na czytanie, oglądanie i odtwarzanie tych Treści (w tym nieodpłatne), na warunkach określonych w Regulaminie.

12. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w plikach elektronicznych (w tym w plikach audiowizualnych o ile taka funkcjonalność będzie w Serwisie udostępniona) przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl na takich samych zasadach, jak określonych w Regulaminie dla Treści Użytkownika.

13. Użytkownik z chwilą przekazania Treści oraz ocen za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl upoważnia GWP do:

a. w zakresie rozpowszechniania Treści i ocen: do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadania, w tym radiowego i telewizyjnego oraz za pośrednictwem sieci Internet, rozpowszechniania w sieciach telekomunikacyjnych, a także rozpowszechniania w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści i ocen: do wytwarzania wszystkimi technikami egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, analogowego i cyfrowego zapisu magnetycznego, optycznego, magnetooptycznego, a także zapisu w pamięciach typu flash oraz podobnych; wprowadzania do pamięci komputerów;

c. w zakresie obrotu egzemplarzami Treści i ocen: do wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

d. dokonywania zmian i opracowań Treści oraz rozporządzania i korzystania z tych zmian i opracowań, a także ich rozpowszechniania na zasadach takich samych jak w odniesieniu do Treści;

e. włączania całości lub fragmentów Treści do innych materiałów, opracowań lub/i utworów;

f. włączanie całości lub fragmentów Treści jak i ocen do baz danych oraz ich pobierania i wtórnego wykorzystania w całości lub istotnej części, co do jakości lub ilości;

g. upoważniania osób trzecich do wykonywania uprawnień, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie Regulaminu.

14. Uprawnienia, o których mowa w punkcie III.13 Regulaminu mają charakter nieodwołalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji udzielonej GWP przez Użytkownika na czas nieoznaczony bez ograniczeń terytorialnych wraz z prawem do udzielania sublicencji w takim samym zakresie. GWP jest uprawniona do wypowiedzenia licencji określonej w zdaniu poprzednim w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

15. GWP nie ma obowiązku publikowania, rozpowszechniania ani wykorzystania Treści przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl.

IV. Warunki przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl

1. W celu przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl, Użytkownik powinien dokonać łącznie następujących czynności:

a. prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza umożliwiającego przekazanie Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl w zakresie określonym przez GWP jako obowiązkowy;

b. dokonać oceny zgłaszanego w ramach danej kategorii obiektu, zdarzenia poprzez wskazanie czy uważa daną pozycję za Dumę, Wstyd czy też Dumę i Wstyd łącznie;

c. wskazanie dzielnicy, której dotyczy Zgłoszenie;

d. wpisać Treści do wyżej wymienionego Formularza lub załączyć plik elektroniczny zawierający Treści, korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Formularzu o ile zostały one uruchomione;

e. zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez aktywację ("kliknięcie") odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;

f. zaakceptować oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia usługi;

g. przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do GWP poprzez "kliknięcie" odpowiedniego pola ("Zgłoś") znajdującego się w Formularzu.

2. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 Regulaminu, przekazanie Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl może zostać uzależnione od dokonania innych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z możliwości przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników przekazujących Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl przetwarzane są przez GWP dla celów związanych z przekazaniem Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.

5. GWP informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Wypełnienie Formularza umożliwiającego przekazanie Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl odbywa się w oparciu o następujące zasady:

a. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;

b. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.

7. GWP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą i czy Użytkownik faktycznie jest uprawnionym posiadaczem adresu e-mail podanego w Formularzu. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia GWP przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GWP.

8. Wskazany przez Użytkownika w Formularzu sposób podpisania przekazanych przez niego Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl nie może wprowadzać w błąd co do osoby, od której Treści pochodzą (w szczególności co do autorstwa Treści).

9. Przesłanie przez Użytkownika do GWP wypełnionego Formularza umożliwiającego przekazanie Treści i Ocen a w szczególności zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jest równoznaczne ze:

a. złożeniem oświadczenia, że przekazane przez Użytkownika Treści, a także pliki elektroniczne zawierające te Treści nie naruszają przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i postanowień Regulaminu;

b. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację i rozpowszechnianie przekazanych przez niego Treści anonimowo lub z podpisem podanym przez niego w Formularzu (według uznania GWP), przy czym GWP przysługuje prawo do dodatkowego oznaczenia Treści Użytkownika w sposób wskazujący na ich rozpowszechnianie w ramach Portalu Wirtualna Polska lub serwisów internetowych GWP;

c. upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Formularzu w celach związanych z przekazaniem przez Użytkownika Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl;

d. upoważnieniem GWP do dokonywania czynności określonych w punkcie III.13 Regulaminu;

e. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. GWP dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu wawalove.pl i Formularza umożliwiającego przekazywanie Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu wawalove.pl i Formularza. Ponadto oprogramowanie Serwisu wawalove.pl i Formularz mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu wawalove.pl i Formularza, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: posiadanie dostępu do Internetu, przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych.

2. GWP przysługuje wyłączne prawo do określania parametrów technicznych, zgodnie z którymi Użytkownicy mogą przekazywać Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie mógł przekazać Treści z przyczyn technicznych, zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

3. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych w Serwisie wawalove.pl, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej w następującej lokalizacji http://onas.o2.pl/polityka-prywatnosci, przy czym link udostępniany jest na stałe w stopce Serwisu wawlove.pl

4. W przypadku udostępnienia w Serwisie możliwości zamieszczania komentarzy lub/i opinii przez Użytkowników, warunki i zasady zamieszczania tych komentarzy i opinii określone zostaną przez GWP w odrębnym regulaminie. Do komentarzy i opinii określonych w zdaniu poprzednim zastosowanie mają postanowienia właściwego dla nich regulaminu.

5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, do korzystania z Serwisu zastosowanie mają "Zasady korzystania z Serwisu wawalove.pl", dostępne z głównej strony internetowej Serwisu w lokalizacji: http://wawalove.pl/Regulamin

6. Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z przekazywaniem Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl.

7. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie GWP z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem przez Użytkownika praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści przekazanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl.

8. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu wawalove.pl, do korzystania z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę GWP, Użytkowników oraz innych osób.

9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

10. Umowa w zakresie przekazania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl oraz publikacji i rozpowszechniania tych Treści (w tym w serwisach internetowych GWP) na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem w języku polskim.

11. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu wawalove.pl. Rezygnacja przez Użytkownika z korzystania Serwisu wawalove.pl nie ma wpływu na uprawnienia GWP w stosunku do Treści przekazanych przez Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa GWP

1. GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu wawalove.pl i Formularza, jeżeli jest to spowodowane:

a. koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym GWP dołoży starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski);

b. przyczynami niezależnymi od GWP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od GWP.

3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług udostępnionych w Serwisie wawalove.pl, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług udostępnionych w Serwisie wawalove.pl, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady odpowiedzialności GWP określone w niniejszym punkcie Regulaminu obejmują także odpowiedzialność GWP z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

4. GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane lub/i informacje oraz za skutki skorzystania z tych danych i informacji przez inne osoby.

5. GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z usług świadczonych w Serwisie wawalove.pl, za korzystanie przez niego z usług świadczonych w Serwisie wawalove.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

6. GWP zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług udostępnionych w Serwisie wawalove.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

8. GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu stron internetowych Serwisu wawalove.pl przeznaczonych do świadczenia usług udostępnionych w Serwisie wawalove.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

9. GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z usług udostępnionych w Serwisie wawalove.pl, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

10. GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub/i prawnych. GWP poinformuje o rezygnacji z udostępniania możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu wawalove.pl.

11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy GWP i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy w zakresie przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl jest miejsce, w którym GWP ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie wawalove.pl są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym GWP ma siedzibę.

12. Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP w zakresie Akcji Duma i Wstyd jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Korespondencja

1. GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez Użytkownika.

2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl za pomocą korespondencji mailowej przesyłanej w ramach udostępnionej funkcjonalności Kontakt na adres mailowy: kontakt@wawalove.pl, chyba że GWP wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.

3. GWP nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia GWP nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, korespondencję GWP uważa się za dostarczoną do Użytkownika z dniem wysłania tej korespondencji przez GWP do Użytkownika.

VIII. Reklamacje

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z możliwości przekazywania Treści oraz dokonywania ocen w ramach Akcji Duma i Wstyd za pośrednictwem Serwisu wawalove.pl za pomocą za pomocą korespondencji mailowej przesyłanej w ramach udostępnionej funkcjonalności Kontakt na adres mailowy: kontakt@wawalove.pl.

2. GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

3. Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu.

3. GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

4. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu o ile akceptacja taka nie będzie wymagana w związku z zaimplementowaniem nowych funkcjonalności lub rozszerzeniem działania funkcjonalności już istniejących, a których użytkowanie będzie możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu nowego Regulaminu i/lub innych wymaganych przepisami prawa zgód.

zamknij

Repertuar kinowy

Dzień: poniedziałek | wtorek | środa (dziś) | czwartek | piątek | sobota | niedziela

Godz.: 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00

ajax loading